Projekty

Szkoła realizuje projekt pod tytułem: „Vocational Placement. Program stażowy u pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie trójstronnej umowy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Lublinie, Powiatem Parczewskim i Zarządem Województwa Lubelskiego. Wartość projektu wynosi 4 081 660,80zł w tym wyposażenie materialne w pracowniach wynosi 1 291 785 zł. Powstają trzy nowe pracownie zawodowe: pracownia samochodowa, pracownia informatyczna i pracownia gastronomiczna. Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu 2014r.a kończy się 29 czerwca 2015r.

Projekt zakłada bliską współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, która polega na odbywaniu staży uczniowskich w zakładach pracy. 300 uczniów z naszej szkoły odbywa takie staże w wymiarze 150 godzin każdy uczeń. Podczas staży uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach rynku pracy. Za wykonywaną pracę uczniowie otrzymują wynagrodzenie. Projekt zakłada także materialną motywację  dla pracodawców przyjmujących uczniów na staż.

W projekcie udział biorą cztery szkoły wchodzące w skład zespołu:
– Technikum Pojazdów Samochodowych
-Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
– Technikum Informatyczne
– Technikum Fryzjerskie
Realizacja projektu jest dla naszej szkoły nowym bardzo ważnym wyzwaniem, które pozwoliło nam na zorganizowanie bliskiej współpracy z lokalnym rynkiem pracy. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą lepiej przygotowani do wejścia na coraz trudniejszy rynek pracy na którym pracodawcy stawiają coraz wyższe wymagania swoim pracownikom. Już teraz widać pozytywne efekty współpracy naszej szkoły z pracodawcami. Możemy wysyłać uczniów na praktyki zawodowe do firm z którymi współpracujemy w ramach projektu. Duża firma z Parczewa zaproponowała nam także patronat nad jednym kierunkiem kształcenia w naszej szkole.