O szkole

Historia Zespołu Szkół
im. S. Staszica w Parczewie

Szkoła powstała 1 września 1947 roku jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Kształciła uczniów w zawodzie mechanicznym. Od 1948 r. w szkole powstała klasa krawiecka.

Do 1950 roku siedzibą szkoły był wynajęty lokal w budynku przedsiębiorstwa odzieżowego „GRACJA” przy ul. Wojska Polskiego.

Z chwilą powstania 6-letniego planu gospodarczego, w związku z rozbudową przemysłu, spółdzielczości produkcyjnej i innych dziedzin gospodarki kraju wzrosło zapotrzebowanie na pracowników różnych dziedzin. Był to okres rozwoju szkolnictwa zawodowego, jako najbardziej przystępnego sposobu kształcenia. W PŚSZ kształcono wówczas tokarzy w 6 oddziałach, krawców i ślusarzy maszyn rolniczych.

Od początku swego istnienia do dnia dzisiejszego szkoła posiada warsztaty szkolne, w których odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów profili mechanicznych. W budynkach oddalonych od szkoły o ok. 500 m. odbywają się zajęcia w działach: obróbka ręczna, obróbka plastyczna, kontrola jakości, rozdzielnia robót, spawalnia, narzędziownia, remonty.

W roku 1950 na potrzeby szkoły przeznaczono budynek po przeciwnej stronie ul. Wojska Polskiego 1, który do dziś jest jej siedzibą.

 

W miarę upływu lat szkoła zainspirowana rozwojem miasta i regionu kształciła w różnych kierunkach takich jak: tokarz, ślusarz mechanik, krawiec odzieży ciężkiej i lekkiej, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, hutnik i zdobnik szkła.

W latach 1968 – 69 dominują dwa zasadnicze kierunki kształcenia: krawiecki – trzy klasy dziewcząt i metalowy – siedem klas koedukacyjnych.

W roku 1972 utworzono Technikum Mechaniczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Dało to dużej części absolwentów możliwość kontynuowania nauki na szczeblu szkoły średniej kończącej się dyplomem i świadectwem dojrzałości.

1 września 1974 roku decyzją kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Zawodowych w Parczewie. W latach siedemdziesiątych, wraz z rozwojem przemysłu elektronicznego Zespół Szkół Zawodowych otworzył nowy kierunek kształcenia zawodowego – monter podzespołów radiowo – telewizyjnych.

W roku 1984 – w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, Zespół Szkół Zawodowych w Parczewie przyjmuje imię Stanisława Staszica. Akt nadania imienia, w obecności władz oświatowych i administracyjnych, przy udziale grona pedagogicznego i młodzieży szkolnej odczytała Inspektor Oświaty i Wychowania w Parczewie Jolanta Gajko. Szkoła otrzymała wówczas nowy sztandar ufundowany przez Warszawskie Zakłady Telewizyjne i Komitet Rodzicielski.

W 1986 r. w miejsce trzyletniego Technikum Mechanicznego po Zasadniczej Szkole Zawodowej powstaje pięcioletnie Technikum Mechaniczne dla absolwentów szkół podstawowych. Następnie, w roku 1990 powstaje pięcioletnie Technikum Elektroniczne na podbudowie szkoły podstawowej a w rok później zostaje reaktywowane trzyletnie Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ.

Wraz z rozwojem szkoły oraz zwiększonym naborem uczniów dyrektor podjął decyzję o rozbudowie budynku ZSZ . Rozbudowa trwała dwa lata. W dniu 28 września 1992 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Parczewie. Mieści się tam dziesięć nowoczesnych pomieszczeń dydaktycznych, gabinet lekarski i stomatologiczny.

W roku 1995 Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica został przyjęty do Towarzystwa Szkół Staszicowskich. W tym okresie rozpoczęto budowę hali sportowo – widowiskowej przy ZSZ w Parczewie. Oddano ją do użytku w 2000 roku.

7 czerwca 1997 roku Zespół Szkół Zawodowych w Parczewie obchodził uroczystość pięćdziesięciolecia istnienia. W czasie tej uroczystości, z udziałem byłych dyrektorów, pedagogów i wychowanków, odsłonięto pamiątkową tablicę na frontowej ścianie budynku. Aktu odsłonięcia dokonali bialskopodlascy parlamentarzyści: senator Henryk Makarewicz i poseł Tadeusz Sławecki.

W historii istnienia szkoły kolejnymi dyrektorami byli:
1. Stanisław Cholewa – 01.09.1947 – 31.08.1957 
2. Amelia Cholewa – 01.09.1957 – 31.08.1958 
3. Ignacy Misztal – 01.09.1958 – 31.08.1973
4. inż. Henryk Szych – 01.09.1973 – 18.01.1975 
5. mgr Zbigniew Ziółkowski – 01.02.1975 – 31. 08.1980 
6. mgr Jan Rzeżutka – 01.09.1980 – 31.12.2011
7. mgr inż. Mirosław Kowalski – 01.01.2012 – do dziś

Od 1 września 2000r. do 1 września 2004r. szkoła nosiła nazwęCentrum Kształcenia Ustawicznego. Nazwa ta odzwierciedlała tendencje kształcenia szkoły, czyli obok kształcenia młodzieży, realizuje program kształcenia dorosłych.

W chwili obecnej tj. od 1 września 2004r. nosi nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie.

W dniach 2 – 3 lipca 2005 roku odbył się I Zjazd Absolwentów Technikum i Zasadniczych Szkół Zawodowych w Parczewie Roczników Technikum 1972 – 1995 i Roczników Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1947 – 1985.

5 marca 2007 r. zainaugurowano obchody 60 – lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie, które zakończyły się do II Zjazdem Absolwentów, klas Technikum rocznik 1972 – 2000 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1947 – 1990 w dniach 30.06 – 01.07.2008 r.

Mottem szkoły są słowa Staszica
„Człowiek jest materią na każde dzieło mniej lub więcej zdatną , edukacja wszystko z niego zrobi”.

W swej działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoła godnie wypełnia motto, jakie mu przyświeca. Oferuje szeroki zakres kierunków kształcenia, utrzymując przy tym wysoki poziom nauczania. Dowodem na to jest wiele osiągnięć uczniów w wielu dziedzinach. 

Ponadto :

szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne poprzez:
-umożliwianie poznania rozumienia świata i jego kultury,
– poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i ocenę własnej wartości, rozwijanie potrzeb samodoskonalenia się,
– rozumienie innych ludzi i ich poglądów
– ujawnianie zdolności i zainteresowań
– przygotowanie do odpowiedniego współtworzenia świata i odnajdowania w nim własnego miejsca, samoidentyfikację narodową i kulturową
– kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodowej
– zdobycie wykształcenia

szkoła zapewnia:
– opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
– poszanowanie praw ucznia
– opiekę pedagoga, którego praca koncentruje się na działalności wychowawczo – pedagogicznej w stosunku do uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz mających trudności w nauce
– warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego

szkoła wspiera:
– aktywność poznawczą i twórczą
– samowychowanie, samokształcenie oraz kierowanie własnym rozwojem
– rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych i przyjęte normy
– prospołeczne i prozdrowotne działania ucznia

Szkoła prowadzi działalność profilaktyczną w oparciu o opracowany program